محاسبه شب کاری حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ تاریخ انتشار

محاسبه مبلغ شب کاری در سال 1400

طبق قانون، ساعت اشتغال هر کارگر در روز 7 ساعت و 20 دقیقه  است که معادل 44 ساعت فعالیت در هفته یا 220 ساعت در ماه است.

 

مزد ساعتی ضربدر 0.35 (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری

 • در بسیاری از کارخانجات و مراکز تولیدی و بهداشتی و خدماتی سراسر کشور، شاغلان مجبورند ساعاتی را در شب فعالیت داشته باشند.
 • نکته ای که درباره محاسبه حقوق شب کاری شاغلان باید مد نظر شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی و بهداشتی باشد، ماده پنجاه و هشتم قانون اشتغال می باشد که به این موضوع اشاره می کند که به ازای هر ساعت فعالیت شبانه شاغلان غیر نوبتی، بایستی سی و پنج درصد اضافه بر مزد ساعت فعالیت عادی، تعلق بگیرد.
 • در ماده پنجاه و هشتم قانون کار، به کارگران غیر نوبتی اشاره شده است.
 • یعنی اگر ساعت کار رسمی کارگری، شیفت شب باشد، حقوق شب کاری به وی تعلق نمی گیرد. چرا که ساعت فعالیت رسمی او، شب بوده و در صبح، عملکردی  نداشته است.
 • ساعات کاری بین 22 شب تا 6 صبح ساعات شب کاری محاسبه می شود.

مبلغ مربوط به یک ساعت شب کاری در سال 1400 به شرح زیر است:

ریال 42/265 =(شب کاری)120.759x35%(حداقل حقوق ساعتی)

یک ساعت شب کاری:  42/265 ریال

 

 • حق شیفت 10% در ازای 30روز شیفت صبح و عصر: 2/655/495 ریال
 • حق شیفت 15% در ازای 30 روز شیفت صبح، عصر و شب: 3.983.242 ریال
 • حق شیفت 22.5% در ازای 30 روز شیفت صبح و شب یا عصر و شب: 5/974/863 ریال
 • حق شیفت 35% در ازای 30 روز شیفت ثابت (23 الی 6): 9/294/232 ریال
 • یک ساعت اضافه کاری: 169/062 ریال
 • یک ساعت جمعه کاری: 48/303 ریال

 محاسبه ساعت کار عادی

 • طبق ماده پنجاه و یک قانون اشتغال ایران (قانون کار)، ساعت فعالیت شاغلان نباید بیش از 8 ساعت در شبانه روز باشد و ساعات فعالیت در هفته، نباید از چهل و چهار ساعت تجاوز کند.
 • طبق ماده شصت و دوم قانون اشتغال، روز جمعه، روز تعطیل محسوب می شود و مزدش به فرد تعلق می گیرد. پس ساعت فعالیت عادی یک شاغل در روز، 7 ساعت و 20 دقیقه خواهد بود.
 • اگر شما عدد چهل و چهار را بر 6 تقسیم کنید، به 7.33 می رسید. 
 • در ماده شصت و چهارم قانون اشتغال به  این موضوع اشاره شده که مرخصی سالانه شاغلان با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا یک ماه است. پس، با احتساب ماده شصت و دوم و شصت و چهارم قانون اشتغال می توان روز های فعالیت یک شاغل را این گونه محاسبه نمود که روز های فعالیت به علاوه مرخصی استحقاقی به علاوه روز های جمعه و  تعطیلات، جمع کارکرد ماهانه او را رقم خواهد زد.
 • در نیمه اول سال، سی و یک روز و برای نیمه دوم سال، 30روز و برای اسفند ماه نیز معمولا بیست و نه روز خواهد بود.

اضافه کاری چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

 • در قانون کار، اضافه‌کاری به معنای انجام کار بیش از ساعت‌های تعیین‌شده است.
 • در تعریف دیگر انجام کار اضافه بر ساعات کار عادی، یعنی بیش از 44 ساعت در هفته برای کارگران غیر نوبت‌کار و 176 ساعت در 4 هفته پشت‌هم برای کارگران نوبت‌کار، اضافه‌کاری محسوب می‌شود.
 • اگر هر یک از روزهای تعطیل رسمی با روزهای کار تداخل داشت به ازای هر روز تعطیل رسمی، معادل یک‌ششم ساعات کار عادی هفتگی (برای کارگران غیر نوبتی) و یک بیست و چهارم کار عادی در چهار هفته متوالی (برای کارگران نوبتی) از ساعات عادی کار کارگر کسر و مازاد بر ساعات باقی‌مانده اضافه‌کار خواهد بود.

ساعات کاری و موظف روزانه چقدر است؟

 • ساعات کاری و موظف روزانه معادل 44 ساعت در هفته و 7 ساعت و 30 دقیقه در روز می‌باشد.
 • این ساعات کاری برای مشاغل سخت و زیان آور متفاوت است. در مشاغل سخت و زیان آور ساعات کاری نباید از 6 ساعت در روز تجاوز کند و در هفته باید حداکثر 36 ساعت کار باشد.
 • گفته شد که ساعات کار هفتگی موظفی معادل 44 ساعت است. از طرفی روزهای جمعه برای کارگران با مزد تعریف شده‌اند. بنابراین در یک هفته کارگران حداکثر 6 روز می‌توانند مشغول به کار باشند. در طول یک هفته کاری باید 44 ساعت کار انجام شود و از تقسیم 44 ساعت در هفته به 6 روز کاری ساعات کار روزانه به دست می‌آید.
 • با تقسیم 44 ساعت به 6 روز برای هر روز 7 ساعت و 30 دقیقه حاصل می‌شود. چنانچه کارگران در طول هفته 6 روز مشغول به کار باشند موظف هستند روزانه 7 ساعت و 30 دقیقه را تکمیل نمایند.
 • در صورتی که با توافق کارفرما و کارگران به جای 6 روز در هفته 5 روز کار انجام شود باید 44 ساعت را در 5 روز تکمیل نمایند. در این حالت روزهای پنج‌شنبه و جمعه تعطیلات با مزد خواهند بود.

محاسبه دستمزد یک ساعت اضافه کار

محاسبه اضافه کار بستگی به نرخ ساعت کاری دارد. برای محاسبه اضافه کار ابتدا می بایست نرخ یک ساعت کار عادی کارگر را محاسبه کرد و 40 درصد دستمزد هر ساعت کار را به نرخ  یک ساعت کار اضافه کرد.  

دستمزد یک ساعت اضافه کار = دستمزد یک ساعت کار روزانه + 40 درصد از دستمزد یک ساعت 

 • مزد روزانه= مزد ماهانه تقسیم بر 30
 • مزد یک ساعت کار عادی= 7 ساعت و 30 دقیقه تقسیم بر مزد روزانه
 • مزد یک ساعت اضافه کاری= 40 درصد مزد یک ساعت کار عادی + مزد یک ساعت کار عادی

فرمول محاسبه اضافه‌کاری

 • اضافه‌کاری حقوﻕ پایه تقسیم بر 220 (ساعت)  ضربدر 140 % ضربدر ساعاﺕ اضافه‌کاری

 • مثال 2 ساعت اضافه کاری: 2.655.495 / 220 * 140%  * 2 = 33.797 تومان

1 ساعت اضافه کاری در سال 400: 16,898 تومان

2 ساعت اضافه کاری در سال 400: 33.797 تومان

3 ساعت اضافه کاری در سال 400: 50,695 تومان

4 ساعت اضافه کاری در سال 400: 67,594 تومان

5 ساعت اضافه کاری در سال 400: 84,493 تومان

 • یک ساعت جمعه کاری: 48/303 ریال
 • یک ساعت شب کاری:  42/265 ریال
 • حق شیفت 10% در ازای 30 روز شیفت صبح و عصر: 2/655/495 ریال
 • حق شیفت 15% در ازای 30 روز شیفت صبح، عصر و شب: 3.983.242 ریال
 • حق شیفت 22.5% در ازای 30 روز شیفت صبح و شب یا عصر و شب: 5/974/863 ریال
 • حق شیفت 35 % در ازای 30 روز شیفت ثابت (23 الی 6): 9/294/232 ریال

جدول کامل حقوق و مزایای کارگران 1400

 • حد اقل دستمزد سال 1400 (ماه 30 روزه): 2.655.495 تومان   
 • بن کارگری سال 1400 (ماهانه): 600.000 تومان  
 • حق مسکن سال 1400 (ماهانه): 450.000 تومان  
 • حق اولاد (هر فزرند) سال 1400 (ماهانه): 265.492 تومان  
 • پایه سنوات سال 1400 (ماهانه): 140.000 تومان  

جدول کامل حقوق و مزایای کارگران 1400

فرمول های محاسبه مزایای قانون کار مورد استفاده در جدول بالا

فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار :

 • مزد روزانه تقسیم بر 7.33 (هفت و سی و سه صدم)

فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار :

 • مزد ساعتی ضربدر 1.4 (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار

فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار :

 • مزد ساعتی ضربدر 0.4 ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری

فرمول محاسبه شب کاری قانون کار :

 • مزد ساعتی ضربدر 0.35 (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری

فرمول محاسبه سنوات سالانه :

 • سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهیانه

فرمول محاسبه سنوات ماهانه :

 • سابقه کار به ماه ضربدر 2.5 (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه کارگر

فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه :

 • سابقه کار به سال ضربدر دوبرابرآخرین حقوق ماهیانه

فرمول محاسبه سنوات ماهانه :

 • سابقه کار به ماه ضربدر 5 ضربدر آخرین مزد روزانه کارگر

نحوه محاسبه سایر سطوح مزدی کارگران سال 400

منظور از سایر سطوح مزدی، میزان پایه حقوق و مزدی است که سال گذشته بیش از رقم حداقل دستمزد ( یک میلیون و 910 هزار تومان) مصوب شورای عالی کار بوده است.

روش محاسبه برای سال 1400:

 • حقوق پایه سال 99 (× 1.26 درصد افزایش حقوق) + عدد ثابت سال 1400 ( 2.483.555 ریال 30 روز) = حقوق پایه سال 1400

جدول حقوق و مزایای کارگران (ماه 30 روزه و 31 روزه) سال 400

جدول حقوق و مزایای کارگران سال 400


جدول عیدی کارگران در سال 1400 بر اساس تعداد ماه کارکرد:

حداقل عیدی کارگران سال 1400

 • 5 میلیون و 310 هزار و 984 تومان (12 ماه کارکرد)

حد اکثر عیدی کارگران سال 1400

 • میلیون و 966 هزار و 474 تومان

** توجه: محاسبه عیدی کارگران سال 1400: حقوق پایه (2.655.492 تومان) ضربدر 2 تقسیم بر 12 ضربدر تعداد ماه کارکرد درسال.

جدول عیدی کارگران سال 1400 بر اساس تعداد ماه کارکرد:

*** جلسه تعیین دستمزد کارگران پس از حدود 5 ساعت مذاکره فشرده با تصویب افزایش 39 درصدی حداقل دستمزد سال 1400 به پایان رسید.

*** اعضای شورای عالی کار همچنین با افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن و بن خواربار موافقت کردند و بر این اساس بن خواربار کارگران را 450 هزار تومان و حق مسکن کارگران را 600 هزار تومان به تصویب رساندند.

به این مطلب چند ستاره می‌دهید؟(امتیاز: 2.5 - رای: 12)

ثبت نظر تعداد نظرات: 2 تعداد نظرات: 2
usersvg