حقوق ساعتی اداره کار سال 1400
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ تاریخ انتشار

حقوق ساعتی اداره کار سال 1400

براساس جدیدترین آمارها، حقوق هر ساعت کار یک فرد شاغل در بازار کار ایران 120.759 ریال می‌باشد.

براساس قانون کار یک کارگر 44 ساعت در هفته کار می‌کند. البته در مورد مشاغل سخت و زیان آور این مقدار تا 36 ساعت هم کاهش پیدا می‌کند. 

جدول حداقل حقوق و دستمزد سال 1400

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 1400 را با 39 درصد افزایش نسبت به سال 99 ، به غیر از سایر مزایای مستمر 26.554.950 ریال تعیین کرد.

به این ترتیب:

 • حداقل حقوق کارگران از 1 میلیون و 910 هزار تومان به 2 میلیون و 655 هزار تومان در سال 1400 افزایش می یابد.
 • حق مسکن کارگران 1400: 450 هزار تومان
 • و بن و خوار و بار 1400 : 600 هزار تومان
 •  پایه سنوات 1400: 140 هزار تومان 
 •  حق اولاد:  متناسب با رقم سال قبل با 39 درصد افزایش اضافه می‌شود.

**  مجموع دریافتی حقوق یک کارگر حداقلی بگیر با یک فرزند = 4 میلیون و 111 هزار و 42  تومان در ماه خواهد بود.

** همچنین مزد سایر سطوح با 26 درصد افزایش و یک رقم ثابت که به صورت روزانه 82 هزار و 785 ریال یا ماهانه 2 میلیون و 483 هزار و 555 ریال اضافه شود.

حداقل دستمزد کارگران (حقوق پایه) در سال 1400

 • حداقل دستمزد سال 1400 (ماه 30 روزه):  2.655.495 تومان
 • بن کارگری سال 1400 (ماهانه):  600.000 تومان
 • حق مسکن سال 1400 (ماهانه):  450.000 تومان
 • حق اولاد (هر فزرند) سال 1400 (ماهانه):  265.492 تومان
 • پایه سنوات سال 1400 (ماهانه):  140.000 تومان

محاسبه مزایای حقوق کارگری 

موارد موجود در فیش حقوق کارگری براساس فرمول‌های دقیق محاسبه می‌شود. برای این که دید بهتری در مورد نحوه محاسبه حقوق کارگری داشته باشید فرمول‌های استفاده شده و روش محاسبه آیتم‌های موجود در جدول بالا را توضیح می‌دهیم.

 • فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار: مبلغ مزد روزانه تقسیم بر 7٫33 (هفت و سی و سه صدم)
 • فرمول محاسبه سنوات سالانه: سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهیانه
 • نحوه محاسبه مبلغ عیدی و پاداش سالانه: سابقه کار به سال ضربدر دو برابر آخرین حقوق ماهیانه
 • فرمول محاسبه مبلغ اضافه کاری در قانون کار: مزد ساعتی ضربدر 1.4 (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار
 • فرمول محاسبه جمعه کاری در قانون کار: مزد ساعتی ضربدر 0.4 ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
 • نحوه محاسبه شب کاری طبق قانون کار:مزد ساعتی ضربدر 0.35 (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری


حداقل حقوق (حقوق پایه) یک کارگر مجرد بدون سابقه در سال 400 چقدر است؟

3 میلیون و 705 هزار و 495 تومان

** توجه: برای هر سال سابقه رقم 140.000 تومان را به رقم بالا اضافه کنید

مثال: کارگر مجرد با یک سال سابقه:

3.705.495+140.000= 3.845.495 تومان در ماه


حداقل حقوق (حقوق پایه) یک کارگر متاهل (با یک فرزند) بدون سابقه در سال 400 چقدر است؟

3 میلیون و 970 هزار و 987 تومان

** توجه: برای هر فرزند رقم 265.492 تومان را به رقم بالا اضافه کنید

مثال: کارگر متاهل با 2 فرزند بدون سابقه:

3.970.987+265.492= 4.236.479 تومان در ماه

حداقل حقوق (حقوق پایه) یک کارگر متاهل (با یک فرزند) با یک سال سابقه در سال 400 چقدر است؟

4 میلیون و  110 هزار و 987 تومان

** توجه: برای هر سال سابقه رقم 140.000 تومان را به رقم بالا اضافه کنید

** توجه: برای هر فرزند رقم 265.492 تومان را به رقم بالا اضافه کنید


نحوه محاسبه اضافه کار ساعتی کارگران در سال 1400

فرمول محاسبه اضافه‌کاری

اضافه‌کاری = حقوﻕ پایه تقسیم بر 220 (ساعت)  ضربدر 140 % ضربدر ساعاﺕ اضافه‌کاری

 • مثال 2 ساعت اضافه کاری: 2.655.495 / 220 * 140%  * 2 = 33.797 تومان

1 ساعت اضافه کاری در سال 400: 16,898 تومان

2 ساعت اضافه کاری در سال 400: 33.797 تومان

3 ساعت اضافه کاری در سال 400: 50,695 تومان

4 ساعت اضافه کاری در سال 400: 67,594 تومان

5 ساعت اضافه کاری در سال 400: 84,493 تومان

یک ساعت جمعه کاری: 48/303 ریال

یک ساعت شب کاری:  42/265 ریال

حق شیفت 10% در ازای 30 روز شیفت صبح و عصر: 2/655/495 ریال

حق شیفت 15% در ازای 30 روز شیفت صبح، عصر و شب: 3.983.242 ریال

حق شیفت 22.5% در ازای 30 روز شیفت صبح و شب یا عصر و شب: 5/974/863 ریال

حق شیفت 35 % در ازای 30 روز شیفت ثابت (23 الی 6): 9/294/232 ریال


جدول کامل حقوق و مزایای کارگران 1400

جدول کامل حقوق و مزایای کارگران 1400

 

سوالات متداول در رابطه با حقوق و مزایای کارگران در سال 1400

افزایش حقوق در سال 1400 چند درصد میباشد؟

 •  حقوق پایه در سال 1400 به میزان 39 درصد افزایش یافت

حداقل حقوق سال 1400 چقدر میباشد؟

 • حداقل حقوق سال 1400 ،مبلغ 2,655,495 تومان میباشد

حق مسکن در سال 1400 چقدر میباشد؟

 • حق مسکن در سال 1400 ، مبلغ 450,000 تومان میباشد

میزان بن خواربار در سال 1400چقدر میباشد ؟

 • بن خواربار در سال 1400 مبلغ 600.000 تومان میباشد.

نحوه محاسبه سایر سطوح مزدی کارگران سال 1400

منظور از سایر سطوح مزدی، میزان پایه حقوق و مزدی است که سال گذشته بیش از رقم حداقل دستمزد ( یک میلیون و 910 هزار تومان) مصوب شورای عالی کار بوده است.

روش محاسبه برای سال 1400:

حقوق پایه سال 99 (× 1.26 درصد افزایش حقوق) + عدد ثابت سال 1400 ( 2.483.555 ریال 30 روز) = حقوق پایه سال 1400

جدول حقوق و مزایای کارگران (ماه 30 روزه و 31 روزه) سال 1400

جدول حقوق و مزایای کارگران سال 400


جدول حق بیمه کارگری سال 1400

 بیمه اجباری یا بیمه کارگری متداول‌ترین نوع بیمه در کسب و کارها است که مشخصات آن به شرح ذیل می‌باشد:

 • میزان حق بیمه: 30 درصد (پایه حقوق + بن کارگری + حق مسکن)
 • سهم طرفین: کارفرما: 23 درصدکارگر: 7 درصد

حق بیمه سهم کارفرما

 • از مجموع 30 درصد حق بیمه، 23 درصد سهم کارفرما تعیین شده است. بر این مبنا، حق بیمه سهم کارفرما در شش ماهه اول 8.726.227 ریال و در شش ماهه دوم 8.522.639 ریال است.

حق بیمه سهم کارگر

 • مبلغ 7 درصد باقیمانده سهم بیمه، از حقوق کارگر کسر و با حق بیمه سهم کارفرما، در مجموع به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود. بر مبنای حداقل حقوق، حق بیمه سهم کارگر در شش ماهه اول 2.655.808 و در شش ماهه دوم 2.593.846 ریال است.

جرائم دیرکرد ارائه لیست و پرداخت

جریمه دیرکرد ارائه لیست بیمه

 • ضروری است لیست بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تنظیم و پرداخت شود. در صورتی ارائه لیست بعد از این موعد صورت گیرد، مشمول 10 درصد جریمه دیرکرد خواهد شد.

به عنوان مثال، کارکرد فروردین ماه 1400(1400/01/01 لغایت 1400/01/31) از روز 1 اردیبهشت لغایت 31 اردیبهشت 1400 قابل ثبت است. در صورتی که ثبت این لیست، پس از این تاریخ صورت پذیرد، مشمول جریمه خواهد شد.

جریمه دیرکرد پرداخت لیست بیمه

 • در صورتی که لیست بیمه در موعد مقرر پرداخت نشود، مشمول 2 درصد جریمه دیرکرد پرداخت خواهد شد.

شش ماه اول سال:

حق بیمه عبارت است از : ضرب دستمزد روزانه * تعداد روزها * درصد بیمه

از این رو، حق بیمه در شش ماه اول با توجه به ماه‌های 31 روزه متفاوت از شش ماه دوم سال است.

شش ماه دوم سال:

 • حق بیمه در 5 ماه نخست شش ماهه دوم سال 30 روزه و در اسفند ماه 29 روزه محاسبه می‌شود.

به این مطلب چند ستاره می‌دهید؟(امتیاز: 4.5 - رای: 11)

ثبت نظر تعداد نظرات: 0 تعداد نظرات: 0
usersvg